آئین نامه

شرایط عمومی پذیرش

دارا بودن شرایط ذیل برای داوطلبان ورود به حوزه‌های علمیه ضروری می‌باشد 

شرایط عمومی کلیک کنید

 شرایط اختصاصی کلیک کنید